Onze vrijwilligers

St.Myosotis Westland is een maatschappelijke organisatie die werkt met een kwetsbare doelgroep.
Onze positie als maatschappelijke organisatie brengt dan ook verantwoordelijkheden met zich mee met betrekking tot ons gedrag jegens onze deelnemers.
Wij hebben dan ook gedragsregels opgesteld waar onze vrijwilligers zich aan dienen te houden.

Het doel van deze gedragsregels is het vastleggen en uitdragen van de normen die Myosotis hanteert binnen onze stichting. Het uitgangspunt daarbij is dat er altijd sprake moet zijn van integriteit, eerlijkheid, respect en beleefdheid. Het bestuur ziet erop toe dat deze gedragsregels worden nageleefd.
Wanneer je bij ons vrijwilligerswerk gaat doen, vragen we je de gedragsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragsregels kent en hiernaar zult handelen.

Per 2015 vragen wij voor al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aan.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Rechten en gedragsregels vrijwilligers St. Myosotis Westland

1. Iedereen gaat respectvol met elkaar om.

2. Voor iedere vrijwilliger wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.

3. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers op de activiteiten van Myosotis zijn niet eenduidig. De ene deelnemer heeft behoefte aan een knuffel of een aai over zijn bol. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden.
Maar er is wel 1 hele duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele contacten tussen vrijwilligers en deelnemers, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

4. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

5. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinatoren van St.Myosotis Westland: Yvonne van den Boogerd en of Mariëlle Hofstede. Zij nemen hierover contact op met het bestuur.

Als er zaken spelen die niet met de coördinatoren besproken kunnen worden, de coördinatoren zelf aangaan of dusdanig ernstig zijn dat het bestuur hier van moet weten, moet dit met een lid van het bestuur worden besproken. Betreffende bestuurslid zal dit dan zo snel mogelijk met het voltallige bestuur bespreken en daar waar nodig zal het bestuur maatregelen nemen.

 

6. Iedereen is ervan op de hoogte dat vrijwilligerswerk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.
Wij gaan er vanuit dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de coördinator van de activiteit.

7. Indien je werkzaam bent bij een activiteit ben je minimaal een kwartier voor aanvang van de activiteit aanwezig. Dit i.v.m. voorbereidingen en vanwege deelnemers die vroeger aanwezig zijn vanwege de tijdsmarge van de taxi.

8. De vrijwilliger ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen salaris.

9. Er is voor vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

10. Er is voor vrijwilligers een collectieve WA-verzekering afgesloten. Schade anders dan door opzet of grove schuld veroorzaakt tijdens werkzaamheden voor Myosotis worden hierdoor vergoed.

11. De vrijwilliger is verplicht de privacy van de deelnemers te waarborgen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk van kracht.

12. Tijdens de activiteit is de coördinator het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Voor verdere vragen of opmerkingen kan de vrijwilliger terecht bij de algemeen coördinator van Myosotis.

13. De algemeen coördinator zal samen met de coördinator van de activiteit ervoor zorgen dat de vrijwilliger de informatie ontvangt die noodzakelijk is voor het op een goede wijze uitvoeren van de werkzaamheden.

14. Bij aanvang van de werkzaamheden spreekt Myosotis met de vrijwilliger een proefperiode af waarbij men een aantal keer met de club meedraait. In deze periode kunnen beide partijen de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten.

15. Na afloop van de proefperiode wordt vrijwilligers verzocht een opzegtermijn van minimaal 4 clubmomenten te hanteren. Dit zodat de werkzaamheden op een zorgvuldige manier kunnen worden afgerond en voor opvolging kan worden gezorgd.

16. In principe zorgen de deelnemers (begeleiding / ouders) zelf voor het vervoer naar de activiteiten.

17. Mocht je in uitzonderlijk geval deelnemers vervoeren met eigen auto, dan gelden de volgende regels:
* Je hebt een inzittendenverzekering;
* Je bent minimaal 2 jaar in het bezit van een rijbewijs;
* Je hebt hiervoor toestemming van de ouders / begeleiding / coördinator.

18. St. Myosotis Westland behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.